فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2009

کارکرد : 200 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
318,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
7,400 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
otex.ir