فروش پراید SABA در تهران مدل 1385

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 22,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
22,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
286,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir