فروش پراید SABA در تهران مدل 1385

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 22,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
318,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
11,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1386

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
224,473 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1385

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1385

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
262,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
344,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir