فروش پراید SABA در تهران مدل 1385

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 22,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
329,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
344,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
11,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
224,473 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، SABA، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir