فروش پراید 151SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 38,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1394

چهارمحال و بختیاری - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
17,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 151SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir