فروش ب ام و X4 28 در تهران مدل 2016

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : 780,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
1,205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
814,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
760,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
650,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,600 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir