فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1393

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 91,800,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
88,800,000
منبع آگهی
otex.ir