فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1393

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 91,800,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
61,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir