فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1393

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 91,800,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
54,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
58,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir