فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1391

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 307,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

همدان - 11 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir