فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1391

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 307,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

همدان - 9 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
304,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir