فروش سوزوکی ویتارا در تهران مدل 1393

کارکرد : 51,000 کیلومتر قیمت : 235,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2007

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2007

سیستان و بلوچستان - 10 ماه پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
99,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir