فروش لیفان 1.8 620 در یزد مدل 1393

کارکرد : 113,000 کیلومتر قیمت : 63,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
58,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

یزد - 4 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
otex.ir