فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2010

کارکرد : 124,000 کیلومتر قیمت : 94,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
252,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

خوزستان - 6 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir