فروش جک جی 5 - 1.8 در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 10 کیلومتر قیمت : 140,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
48,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
50,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,400 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir