فروش جک جی 5 - 1.8 در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 10 کیلومتر قیمت : 140,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
61,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1395

گیلان - 9 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1396

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir