فروش بسترن B50F در کردستان مدل 1394

بسترن، B50F، 1394

کردستان

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

قم - 4 هفته پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
45,700 کیلومتر
قیمت
118,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
24,800 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir