فروش پراید 131EX در تهران مدل 1384

کارکرد : 222,000 کیلومتر قیمت : 17,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
16,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
64,700 کیلومتر
قیمت
15,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
16,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
60 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir