فروش هیوندای ix35 در البرز مدل 2011

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 128,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir