فروش پراید 131EX در تهران مدل 1395

کارکرد : 120 کیلومتر قیمت : 35,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
120 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1392

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
94,500 کیلومتر
قیمت
15,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
15,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1395

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
4,200,045 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir