فروش پراید 131SE در البرز مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 46,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1391

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,950,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,400,000
منبع آگهی
otex.ir