فروش دنا پلاس در تهران مدل 1397

کارکرد : 1 کیلومتر قیمت : 136,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
51,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir