فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
19,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
22,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
18,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
otex.ir