فروش جک جی 5 - 1.8 در فارس مدل 1395

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
50,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
43,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,500 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
50 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir