فروش جک جی 5 - 1.8 در فارس مدل 1395

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1395

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir