فروش نیسان ایکس تریل در بوشهر مدل 2017

کارکرد : 32,000 کیلومتر قیمت : 630,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
35,500 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
286,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir