فروش ب ام و 528i در بوشهر مدل 2014

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 930,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2015

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
530,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2013

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
960,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
1,050,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2013

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
650,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir