فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1386

کارکرد : 600,000 کیلومتر قیمت : 17,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

قزوین - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
228,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir