فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1386

کارکرد : 600,000 کیلومتر قیمت : 17,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
186,157 کیلومتر
قیمت
9,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir