فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1394

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
52,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

مرکزی - 2 ماه پیش

کارکرد
10 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir