فروش پراید 131SE در اصفهان مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 46,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,350,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir