فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 425,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

قم - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
118,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
252,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir