فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1394

کارکرد : 73,000 کیلومتر قیمت : 122,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
59,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
87,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
43,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir