فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1394

کارکرد : 73,000 کیلومتر قیمت : 122,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
47,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

مرکزی - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir