فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1394

کارکرد : 73,000 کیلومتر قیمت : 122,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
91,428 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
43,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir