فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1394

کارکرد : 73,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,800 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1397

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir