فروش پراید 131SE در تهران مدل 1925

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 46,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
35,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
17,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir