فروش پراید 131SE در تهران مدل 1925

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 46,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1383

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
21,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir