فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 590,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
13,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
6,650 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 10 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1398

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir