فروش بسترن B30 در اصفهان مدل 1397

کارکرد : 4,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

کرمانشاه - 2 هفته پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

لرستان - 2 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
126,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,460,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir