فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1382

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 25,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

کرمانشاه - 2 هفته پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir