فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در البرز مدل 1395

کارکرد : 100 کیلومتر قیمت : 193,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
272,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
18,500 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
110,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
85,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir