فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در گلستان مدل 1389

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
620,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir