فروش پراید 132 ساده در تهران مدل 1387

کارکرد : 170 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

پراید، 132 ساده، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1390

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1390

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
24 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
244,000 کیلومتر
قیمت
25,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1390

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1398

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir