فروش تیبا صندوق دار در بوشهر مدل 1391

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 33,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
770 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

البرز - 4 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
28,500 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

مازندران - 4 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
otex.ir