فروش پراید صندوق دار در خوزستان مدل 1387

کارکرد : حواله قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
490,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1379

گیلان - 6 ماه پیش

کارکرد
750,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir