فروش دنا 1.7 لیتر در کردستان مدل 1395

کارکرد : 23,900 کیلومتر قیمت : 41,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
44,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

خوزستان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,700,000
منبع آگهی
otex.ir