فروش سانگ یانگ رکستون در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 1,380,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2012

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,080,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سانگ یانگ، رکستون، 2013

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
164,000,000
منبع آگهی
otex.ir