فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 26,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
278 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
383,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir