فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 26,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
6,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
4,000,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
297,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir