فروش سمند LX در تهران مدل 1388

کارکرد : 245,000 کیلومتر قیمت : 66,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
78,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
79,500,000
منبع آگهی
otex.ir