فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 48,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

قم - 2 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
34,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir