فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 1,200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
352,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir