فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 1,200,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

اصفهان - 4 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 5 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir