فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 50,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
38,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
8,800 کیلومتر
قیمت
26,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 4 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir