فروش هیوندای اکسنت در تهران مدل 2016

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 98,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
113,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
83,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir