فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1384

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1389

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir