فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1384

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1397

قم - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
20,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1393

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir