فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1384

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 1 ماه پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
6,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1389

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
416,252 کیلومتر
قیمت
6,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir