فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1384

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
12,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
5,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir