فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1384

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
259,000 کیلومتر
قیمت
5,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
12,350,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
416,252 کیلومتر
قیمت
6,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1383

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir