فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1396

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : 37,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
41,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
122,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir