فروش پراید 141 ساده در تهران مدل 1388

کارکرد : 62,000 کیلومتر قیمت : 12,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
218,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 141 ساده، 1387

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
380 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 141 ساده، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir