فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 7 روز پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

قزوین - 6 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir