فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
420,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir