فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 53,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
170 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir