فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 25,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
21,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
otex.ir