فروش سیتروئن زانتیا در سیستان و بلوچستان مدل 1384

سیتروئن، زانتیا، 1384

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

قزوین - 4 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir