فروش سیتروئن زانتیا در سیستان و بلوچستان مدل 1384

سیتروئن، زانتیا، 1384

سیستان و بلوچستان

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

کردستان - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
47,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1387

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir